Kraći programi


Kraće programe (program predškole, program ranog učenja engleskog jezika, škola plivanja)

Vrsta programa

Broj skupina / Broj djece

Organizator

Rano učenje engleskog jezika 4 / 80 “Eklata”
Škola plivanja 4 / 50 ŠRC Sisak