Imitacija

IMITACIJA

Imitacija je sposobnost djeteta da reproducira promatrana ponašanja iz okoline. Imitacijsko učenje je razvojno najmlađi oblik učenja putem kojeg dijete uči od drugih. Stoga se može reći da je imitacija ključ socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja djeteta. Naročito je važna u komunikacijskom razvoju. Predložene aktivnosti namijenjene su djeci mlađe životne dobi, no i svima onima koji kasne u jezično-govornom razvoju (djeca s poremećajima iz spektra autizma, dispraksija i sl.).