OBAVIJEST O UPISU

 

O B A V I J E S T

o upisu djece u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

 

 • Zahtjevi za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića Petrinjčica primat će se isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani od 07.04. do 15.04.2022. godine

 

 • Prednost pri upisu u redoviti program, isključivo uz priloženi dokaz kako je niže navedeno, ostvaruju:
  • djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
  • djeca zaposlenih roditelja
  • djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
  • djeca iz obitelji s troje ili više djece
  • djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju
  • djeca u godini prije polaska u školu
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

 

 • Roditelj odnosno skrbnik djeteta prilaže dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – elektronički zapis, odnosno rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  • za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu oba roditelja
  • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu  roditelja, dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
  • za dijete čiji je roditelj na redovitom školovanju – potvrdu obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
  • za dijete roditelja zaposlenog u inozemstvu – službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu,
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

 

 • Rezultati upisa djece bit će objavljeni pod šifrom djeteta na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-petrinjcica.hr 13.05.2022. godine. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor Upravnom vijeću vrtića e poštom upisi@vrtic-petrinjcica.hr ili poštom na adresu Dječji vrtić Petrinjčica, Milana Dujnića 25, 44250 Petrinja do 28. svibnja 2022. godine.

 

 • Potpisivanje ugovora s korisnicima usluga od 23. do 25. kolovoza 2022. godine. Dijete je upisano u dječji vrtić tek nakon potpisivanja ugovora. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2022. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
 • Prilikom potpisivanja ugovora, roditelj je obvezan:
  • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • dostaviti presliku iskaznice imunizacije (podaci o procijepljenosti),
  • dostaviti presliku zdravstvene iskaznice.
 •  

 

 • Sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrđuje se u skladu s Odlukom o cijenama usluga Dječjeg vrtića Petrinjčica, Petrinja („Službeni vjesnik“ 24/02, 40/06, 77/19 i 09/22).

 

Molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju upute za korištenje aplikacije e-upisi, koja će biti biti otvorena samo u navedenom razdoblju i izvan navedenog roka zahtjev za upis se ne može predati.

 

Za sve ostale informacije možete nazvati: 812-134, 815-134, 813-160 ili pogledati na mrežnim stranicama vrtića: www.vrtic-petrinjcica.hr


*OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE (“MALA ŠKOLA”) ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. BIT ĆE OBJAVLJENA NAKNADNO!