Obavijest o upisu u redoviti program 2024/2025

 • Zahtjevi za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića Petrinjčica primat će se isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani (dostupnog na poveznici https://gov.hr) od 30.03. do 10.04. 2024. godine do 12 sati. Za pristup, potrebno je odabrati u katalogu usluga opciju “Odgoj i obrazovanje“, a zatim „e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove“
 • Upute za korištenje sustava e-upisi –> Upisi u dječje vrtiće (vrtic-petrinjcica.hr)
 • Prednost pri upisu u redoviti program isključivo uz priloženi dokaz ostvaruju:
  • djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života
  • djeca roditelja invalida Domovinskog rata
  • djeca iz obitelji s troje ili više djece
  • djeca oba zaposlena roditelja
  • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
  • djeca samohranih roditelja
  • djeca jednoroditeljskih obitelji
  • djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba sa invaliditetom
  • djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
  • djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
  • djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade
 • Roditelj odnosno skrbnik djeteta prilaže dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – elektronički zapis, odnosno rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  • za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu oba roditelja
  • za dijete čiji je roditelj na redovitom školovanju – potvrdu obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
  • za dijete roditelja zaposlenog u inozemstvu – službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu,
  • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) –  dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava o samostalnoj skrbi ovjerena kod javnog bilježnika)
  • za dijete samohranog roditelja –  dokazi o samohranosti: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad  o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, rješenje odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad  da je dijete ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji,
  • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za dijete ili potvrdu o isplaćenom doplatku za protekli mjesec,
  • za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – rješenje da je roditelj korisnik zajamčene minimalne naknade,
  • za dijete roditelja s invaliditetom – dokaz da je roditelj upisan u Hrvatski registar osoba sa invaliditetom,
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi i medicinska dokumentacija) – prednost se ostvaruje nakon procjene stručnog povjerenstva vrtića na temelju dokumentacije i provedenog inicijalnog razgovora
 • Rezultati upisa djece bit će objavljeni pod šifrom djeteta na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-petrinjcica.hr 13.05.2024. godine. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića e-poštom vrtic@vrtic-petrinjcica.hr ili poštom na adresu Dječji vrtić Petrinjčica, Milana Dujnića 25, 44250 Petrinja od 22.svibnja do 5. lipnja 2024. godine.
 • Potpisivanje ugovora s korisnicima usluga od 20. do 22. kolovoza 2024. godine. Dijete je upisano u dječji vrtić tek nakon potpisivanja ugovora. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2024. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
 • Prilikom potpisivanja ugovora, roditelj je obvezan:
  • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • dostaviti presliku iskaznice imunizacije (podaci o procijepljenosti),
  • dostaviti presliku zdravstvene iskaznice.
 • Sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrđuje se u skladu s Odlukom o cijenama usluga Dječjeg vrtića Petrinjčica, Petrinja („Službeni vjesnik“ 24/02, 40/06, 77/19 i 09/22).

Molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju upute za korištenje aplikacije e-upisi, koja će biti biti otvorena samo u navedenom razdoblju i izvan navedenog roka zahtjev za upis se ne može predati.

Za sve ostale informacije možete nazvati: 812-134, 815-134, 813-160 ili pogledati na mrežnim stranicama vrtića: www.vrtic-petrinjcica.hr.