Pravilna prehrana u dječjem vrtiću

Promicanje pravilne prehrane u dječjoj dobi  znači smanjivanje rizika od bolesti u starijoj životnoj dobi. Reforma prehrane u vrtićima dinamičan je proces koji bi se trebao odvijati u skladu s novim spoznajama i razvojem modernih prehrambenih proizvoda prilagođenih djeci.

Svjesni značaja pravilne prehrane i usvajanja pravilnih prehrambenih navika u djece rane i predškolske dobi stručnjaci su pokrenuli projekt pod nazivom „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba pod geslom „Imam pravo rasti zdravo“ te su izrađeni jelovnici koji su objedinili preporuke i izračune s ciljem uravnotežene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima, što znači zadovoljavanje dnevnih  nutritivnih i energetskih potreba svakog djeteta te razvijanje navika vezanih uz pravilan unos hrane i podizanje kvalitete života djeteta.  Osuvremenjivanju  jelovnika  pristupilo se poštujući prehrambene smjernice za djecu i Program zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima (NN 121/2007) te uzimajući u obzir najnovije znanstvene spoznaje iz područja znanosti o prehrani.

 

U skladu s tim, a uz dozvolu Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba i naš vrtić koristi jedinstvene i standardizirane jelovnike koje su izradili članovi stručne skupine Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Stručnog društva medicinskih sestara dječjih vrtića u provedbi projekta „Imam pravo rasti zdravo“ pod pokroviteljstvom  Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba